Jdi na obsah Jdi na menu
 


7. 1. 2016

Důvodem navrhované úpravy stanov je zachování klusáckého sportu a chovu jak na Moravě, tak v Čechách, což je dlouhodobě nemožné bez pravidelného dostihového provozu nejen v Bravanticích, ale také v Praze.

Návrh nových stanov ČKA vychází z principu zastoupení pořadatelů dostihů v Čechách a na Moravě ve vedení ČKA. Výkonný výbor ČKA by se nově skládal z prezidenta a pěti členů. Prezident by byl volen přímo valným shromážděním s tím, že kandidát s nejvyšším počtem hlasů by byl prezidentem první rok po konání valného shromáždění a kandidát s druhým nejvyšším počtem hlasů by byl prezidentem druhý rok po konání valného shromáždění. Další čtyři členové výkonného výboru by byli zvoleni z kandidátů navržených pořadateli dostihů.

Prakticky by tak každý člen ČKA na hlasovací lístek napsal jména maximálně jednoho kandidáta na prezidenta ČKA, maximálně dvou z kandidátů na členy VV navržených Českým klusáckým spolkem a maximálně dvou z kandidátů na členy VV navržených spolkem Equi Forum.

__________________________________________________________________________________________________________________

Návrh: Stanovy ČKA

Česká klusácká asociace (dále jen „ČKA“) je spolek, který je nositelem sportovního odvětví klusáckého dostihového sportu v ČR a garantem vedení plemenné knihy klusáka, šlechtění, evidence a výkonnostních zkoušek klusáka.

 

Název spolku: ČESKÁ KLUSÁCKÁ ASOCIACE, z. s.

Mezinárodní název: CZECH TROTTING ASSOCIATION, zkratka CZETRA

Sídlo spolku: Radotínská 69, 159 00 Praha 5 

 

 1. Základní ustanovení.

 

 1. ČKA je spolkem, který sdružuje fyzické a právnické osoby z řad chovatelů a majitelů klusáka, trenérů a jezdců a dalších fyzických osob působících v klusáckém sportu, jejichž členství bylo schváleno Valným shromážděním ČKA.
 2. ČKA rozvíjí svou činnost na území celé ČR.
 3. ČKA uznává autoritu mezinárodních organizací klusáckého dostihového sportu, zejména pak Mezinárodní klusácké unie – Union Européenne du Trot ( UET ), jejímž je členem a která vytváří předpoklady pro rozvoj klusáckého sportu.
 4. ČKA považuje za své právo podílet se na veřejném životě k obhájení zájmů klusáckého dostihového sportu, jako sportovního odvětví a k obhájení zájmů členů spolku.

 

 1. Poslání a úkoly.
   
 2. ČKA zabezpečuje soustavnou podporu a rozvoj klusáckého sportu a pečuje o členskou základnu.
 3. ČKA je spolkem pověřeným vedením plemenné knihy klusáka, plemenářské evidence a dohledem nad šlechtěním klusáka a současně dozorem nad výkonnostními zkouškami klusáka ve smyslu zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon).
 4. ČKA sestavuje a realizuje komplexní program rozvoje klusáckého sportu, jehož cílem je:
  • rozšíření klusáckých dostihů do všech míst v ČR, kde budou vytvořeny podmínky pro jejich provozování,
  • dosažení v evropském měřítku srovnatelné úrovně klusáckých dostihů v ČR.
  • zabezpečení vysoké úrovně chovu klusáka řízením chovatelské práce členů, poskytováním chovatelských služeb, zajištěním mezinárodní spolupráce, organizováním stáží odborných pracovníků a zajištěním publikační činnosti,
  • vytvoření předpokladů pro financování klusáckého sportu a chovu klusáka účastí na příslušných státních zdrojích státního rozpočtu,
  • spoluúčast při zabezpečení sázkové služby na závodištích a na realizaci celoplošné sázky,
  • zajištění zdroje financí pro rozvoj klusáckého sportu.
 5. ČKA reprezentuje své členy, se kterými projednává náměty a opatření a koordinuje akce směřující k posílení jejich zájmů a využití všech dostupných zdrojů pro rozvoj klusáckého sportu, a hájí zájmy svých členů, zejména chovatelů, majitelů, trenérů a jezdců.
 6. ČKA shromažďuje, vyhodnocuje, propaguje a pomocí moderní informatiky pomáhá zavádět zkušenosti a poznatky z oblasti metodiky, chovatelství, trenérství, technické podpory a sportovního managementu v klusáckém sportu.
 7. ČKA se podílí na vytváření podmínek pro výchovu odborného personálu a dalších účastníků klusáckého provozu potřebného pro jeho řádné fungování a rozvíjí mezinárodní spolupráci s ostatními klusáckými autoritami.
 8. ČKA může zřizovat nadace a kluby pro podporu klusáckého sportu.
 9. ČKA vytváří předpoklady, aby členové mohli získat státní příspěvky a čerpat další zdroje k podpoře své činnosti, zabezpečuje příděl finančních zdrojů a jejich rozdělování a hospodárné využití ve prospěch svých členů.
 10. ČKA zastupuje a hájí zájmy svých členů v tuzemsku i v zahraničí, prostřednictvím pověřených zástupců vyvíjí mezinárodní sportovně diplomatickou a odbornou činnost a tím reprezentuje český klusácký sport.
 11. ČKA zajišťuje výkon sportovní reprezentace ČR v oblasti klusáckého sportu na mezinárodních soutěžích a nominuje sportovní reprezentaci z řad členů.
 12. ČKA získává a využívá finanční a jiné prostředky výhradně pro zájmy a rozvoj klusáckého sportu.

 

 

 1. Členství.
   
 2. Členy ČKA jsou fyzické a právnické osoby, které jsou chovateli nebo majiteli klusáka, držiteli trenérských nebo jezdeckých licencí nebo jinak působí v klusáckém sportu a byly přijaty Valným shromážděním ČKA.
 3. Kandidáty na přijetí navrhuje Valnému shromáždění ČKA sekretariát ČKA na základě skutečnosti, že se tyto osoby staly chovateli nebo majiteli klusáka, držiteli jezdeckých nebo trenérských licencí nebo působí v klusáckém sportu například jako funkcionáři.  Členství v ČKA vzniká okamžikem přijetí Valným shromážděním ČKA.
 4. Členství může být zrušeno Valným shromážděním ČKA, a to v důsledku opakovaného a hrubého porušování Stanov a řádů ČKA v souladu s disciplinárním řádem ČKA. Členství v ČKA v tomto případě zaniká okamžikem zrušení Valným shromážděním ČKA.
 5. Člen může vystoupit z ČKA, a to i bez udání důvodů, vždy však písemně, přičemž členství zaniká nezávisle na termínu podání vždy koncem kalendářního roku.

 

 

 1. Povinnosti členů.
   
 2. Dodržovat stanovy a řády ČKA a řídit se rozhodnutími orgánů ČKA.
 3. Pokud jsou zvoleni do funkcí v orgánech ČKA a přijali je, pak řádně plnit povinnosti z těchto funkcí vyplývajících.
 4. Podle svých možností podílet se na rozvoji a rozšíření klusáckého sportu a chovu klusáka.
 5. Vystupující člen je povinen vypořádat svoje závazky vůči ČKA vždy do konce kalendářního roku.

 

 1. Práva členů.
   
 2. Účastnit se Valného shromáždění ČKA a hlasovat hlasem rozhodujícím, pokud dosáhli věku 18 let.
 3. Volit zástupce do volených orgánů ČKA.
 4. Navrhovat kandidáty na členy volených orgánů ČKA, s výjimkou členů výkonného výboru ČKA zastupujících pořadatele dostihů.
 5. Být voleni do orgánů ČKA.
 6. Účastnit se na práci pomocných orgánů ČKA.
 7. Účastnit se soutěží, pokud splňují licenční podmínky.
 8. Účastnit se všech aktivit pořádaných ČKA.

 

 

 1. Orgány ČKA.
 1. Valné shromáždění ČKA ( dále také jen „VS“ ).
 2. Prezident ČKA,
 3. Výkonný výbor ČKA (dále také jen „VV“ ).
 4. Kontrolní komise ČKA (dále také jen „KK“ ).
 5. Sportovně-technická komise ČKA (dále také jen „STK“ ).
 6. Chovatelská komise ČKA (dále také jen „CHK“ ).
 7. Disciplinární komise ČKA (dále také jen „DiK“ ).

 

 1. Valné shromáždění ČKA.
 • je nejvyšším orgánem ČKA, jeho jednání se s hlasem rozhodujícím mají právo účastnit všichni členové,
 • řádné VS je svoláváno 1x ročně a je schopno se usnášet při přítomnosti nadpoloviční většiny z celkového počtu členů; pokud se nesejde nadpoloviční většina do jedné hodiny po zahájení VS, je svoláno druhé VS ve lhůtě do nepřesahující dva měsíce,
 • prezident ČKA je povinen svolat mimořádné VS, když o to požádá nejméně třetina členů; žádost musí obsahovat důvod svolání, navrhovaný program a vlastnoruční podpisy svolavatelů; prezident ČKA je povinen svolat mimořádné VS také z rozhodnutí VV nebo na požádání KK, a to do 30 dnů ode dne rozhodnutí nebo podnětu; v případě, že mimořádné VS z výše uvedených podnětů prezident nesvolá, je jeho svolání v pravomoci předsedy KK.

 

Do výlučné pravomoci VS patří:

 • schvalovat rozvojový program klusáckého sportu,
 • schvalovat plán činnosti na období mezi dvěma VS,
 • schvalovat, rušit a měnit stanovy ČKA,
 • schvalovat symboliku ČKA,
 • udržovat počet a složení volených orgánů ČKA, schvalovat jejich statuty, pracovní řády a předpisy.
 • volit prezidenta ČKA, členy VV a předsedu a členy KK,
 • schvalovat zprávu o činnosti a plnění plánu činnosti,
 • schvalovat rozpočet ČKA,
 • schvalovat výsledek hospodaření včetně stavu majetku a plnění rozpočtu ČKA,
 • projednat zprávu KK a vyjádřit se o jejím přijetí,
 • rozhodovat o zrušení nebo zániku ČKA včetně vypořádání majetku,
 • přijímat a vylučovat členy

 

 

 1. Prezident ČKA.

Prezident ČKA

 • reprezentuje zájmy ČKA navenek,                      
 • jmenuje sekretáře a přijímá do pracovního poměru pracovníky sekretariátu ČKA,
 • svolává a řídí zasedání VV,  
 • svolává VS.

 

 

 

 1. Výkonný výbor ČKA.

Je exekutivním orgánem zabezpečující plnění usnesení VS a v tomto smyslu plní následující úkoly:

 • připravuje zprávy, informace a návrhy pro jednání VS
 • zpracovává návrh rozpočtu pro běžné období a stanovuje rozpočtové provizorium a v případě mimořádné situace plynoucí ze zániku, nebo omezení zdrojů v rozpočtu uvažovaných, nebo neschválení návrhu rozpočtu předkládaného VS.
 • zajišťuje vzájemně výhodnou spolupráci s domácími i zahraničními partnery,
 • zajišťuje finanční zdroje pro ČKA,
 • zajišťuje operativní plnění schváleného plánu činnosti a hospodaření v rámci rozpočtu,
 • zřizuje sekretariát vybavený potřebnými technickými prostředky a nezbytným personálním aparátem k řádnému výkonu správy věcí ČKA.

 

VV sestává z prezidenta ČKA a pěti členů. Bezprostředně po volebním VS začíná funkční období prezidenta ČKA zvoleného na volebním VS. Funkční období tohoto prezidenta automaticky skončí uplynutím 1 roku po konání volebního VS. Následující kalendářním dnem po skončení funkčního období prezidenta zvoleného po volebním VS se automaticky stává prezidentem ČKA člen výkonného výboru, který ve volbě prezidenta ČKA obdržel druhý nejvyšší počet hlasů, a zároveň se prezident zvolený na volebním VS stává členem VV. Funkční období prezidenta ČKA, který ve volbě prezidenta ČKA obdržel druhý nejvyšší počet hlasů, automaticky skončí uplynutím 2 let po konání volebního VS.

Každý člen VV a prezident ČKA mají při rozhodování VV jeden hlas, ale při rovnosti hlasů rozhoduje hlas prezidenta ČKA.

Viceprezidenta si jako svého zástupce jmenuje prezident ČKA z členů VV. V případě, že prezident nemůže vykonávat svoji funkci, zastoupí ho v plném rozsahu viceprezident, na kterého přecházejí všechna práva a povinnosti prezidenta ČKA.

Náplň činnosti prezidenta ČKA a viceprezidenta a jejich práva a povinnosti vyplývají z těchto stanov. Členům VV mohou být rozděleny další kompetence a úkoly podle rozhodnutí VV.

V případě odstoupení některého člena VV je do VV kooptován nový člen na návrh prezidenta ČKA. V případě odstoupení dvou nebo více členů VV je prezident ČKA povinen svolat do 30 dnů mimořádné VS s povinným bodem programu doplňující volby do VV. Kandidáti na členy VV jsou navrhováni a voleni stejným způsobem, jako byli odstoupivší členové, a délka jejich mandátu skončí uplynutím původního mandátu celého VV.

 

 1. Kontrolní komise ČKA

 

Kontrolní komise ČKA je tříčlenná a je nezávislým orgánem ČKA, který

 • provádí kontrolu ekonomických a právních operací ČKA; toto oprávnění se vztahuje na všechny funkcionáře a pracovníky ČKA a na všechny případy, vyplývající z jejich oprávnění přijímat rozhodnutí týkající se finančních nebo jiných plnění,
 • má právo provádět kontrolu statistických, finančních a evidenčních záznamů a ověřovat informace, které jsou podkladem pro rozdělování společných prostředků mezi členy a nakládání s nimi v případě, že jde o prostředky vynaložené účelově,
 • mé právo obracet se na kontrolní orgány se žádostí o provedení kontrol, pokud by šlo o podezření z poškozování členů ČKA, a má právo na přímou účast na těchto kontrolách.

 

Předseda KK nebo jím pověřený člen KK má právo zúčastnit se jednání VV, STK, CHK a Dik. Předseda KK nebo jim pověřený člen KK je povinen podat zprávu komise o hospodaření ČKA na každém VS. Předseda KK a dva členové KK jsou voleni VS.

 

 1. Chovatelská komise ČKA

Chovatelská komise je tříčlenná a je orgánem ČKA, jehož práce se řídí statutem CHK a Šlechtitelským programem pro koně plemene klusák v České republice a který

 • posuzuje zařazení klisen do chovu,
 • provádí  licentace a bonitace plemeníků a rozhoduje o jejich zařazení do chovu,
 • spolupracuje na vedení plemenné knihy klusáka a vedení plemenářské dokumentace.

 

Předseda CHK je jmenován VV a vybírá si a jmenuje další dva členy CHK.

 

 1. Sportovně technická komise ČKA.

Sportovně technická komise je orgánem zodpovědným za kontrolu dodržování Klusáckého dostihového řádu, zejména za

 • kontrolu dodržování zásad pořádání dostihů,
 • stanovení povinného vybavení pro zabezpečení dostihového provozu.

 

STK dále

 • kontroluje způsobilost dráhy pro pořádání dostihů,
 • vysílá svého zástupce jako hlavní technický dozor nad pořádáním klusáckých dostihů na všechny závodiště,
 • navrhuje znění a doplňky Klusáckého dostihového řádu.

 

Sportovně technická komise je tříčlenná. Předseda STK je jmenován VV a vybírá si a jmenuje další dva členy STK.  

 

 1. Disciplinární komise ČKA.

Disciplinární komise ČKA je tříčlenná. Je orgánem ČKA, v jejímž čele je předseda DiK, který je jmenován VV a vybírá si a jmenuje další dva členy DiK. Jednání a rozhodování DiK se řídí ustanoveními Klusáckého dostihového řádu.

 

 1. Řády a vnitřní předpisy ČKA

Se Stanovami ČKA souvisí následující řády a předpisy upravující vztahy v oblasti chovu klusáka a klusáckého dostihového sportu, které podléhají schválení VS:

 

 1. Klusácký dostihový řád.
 2. Šlechtitelský program pro koně plemene klusák v České republice.
 3. Statut Chovatelské komise.
 4. Statut Sportovně technické komise.
 5. Pracovní a organizační řád VV.
 6. Pracovní řád sekretariátu ČKA.
 7. Zásady Hospodaření ČKA.

 

 

 1. Volby a hlasování.
   
 2. Volby:
 1. Volba prezidenta ČKA, členů VV a předsedy a členů KK se provádí na VS tajným hlasováním. Členové ČKA mají jeden hlas. Členové, kteří jsou majiteli klusáka nebo chovateli, mají další hlasy podle bodů 2 a 3. Majitelem klusáka se přitom rozumí majitel dostihové stáje, registrované v roce konání VS nebo v roce předchozím, pokud se VS koná před prvním registračním termínem, a chovatelem se rozumí ten, kdo vyvíjel chovatelskou aktivitu v některém z posledních pěti let (připustil vlastní klisnu, odchoval vlastní hříbě nebo provozoval plemenného hřebce).
 2. Majitel klusáka má další hlas za každého druhého koně ze své stáje nebo svých stájí, uvedeného v penalizační listině ke dni konání valného shromáždění.
 3. Chovatel má další hlas za každého druhého z následujících koní:
 • vlastní klisna zařazená v chovu ke dni konání VS, která v některém z posledních tří let dala hříbě registrované v české klusácké plemenné knize nebo byla připuštěna hřebcem zařazeným v české klusácké plemenné knize,
 • plemenný hřebec, kterého provozuje v roce konání VS,
 • roček vlastního chovu, registrovaný v české klusácké plemenné knize,
 • hříbě vlastního chovu narozené v roce konání VS, registrované v české klusácké plemenné knize, pokud se VS koná v druhé polovině roku.
 1. Kandidáty na prezidenta ČKA navrhuje kterýkoli člen ČKA. Prezidentem je zvolen kandidát s nejvyšším počtem hlasů, kandidát s druhým nejvyšším počtem hlasů je zvolen členem VV.
 2. Kandidáty na členy VV zastupující pořadatele dostihů navrhují Český klusácký spolek a Equi Forum, z.s. Členy výkonného výboru jsou zvoleni dva z kandidátů navržených Českým klusáckým spolkem s nejvyšším počtem hlasů a dva z kandidátů navržených Equi Forem, z.s., s nejvyšším počtem hlasů.
 3. Kandidáty na předsedu KK a členy KK navrhuje kterýkoli člen ČKA.
 4. Pokud na návrh předsedajícího VS souhlasí všichni přítomní členové, že je možné uskutečnit volbu aklamací, provede se volba veřejným hlasováním.
 5. Volební období orgánů ČKA s výjimkou prezidenta ČKA trvá dva roky. Volební období prezidenta ČKA trvá jeden rok.
 6. Případné zastupování při volbách do orgánů ČKA musí být prokázáno písemnou plnou mocí s úředně ověřeným podpisem.
 7. Člen VV a prezident ČKA nesmí být současně zvolen členem KK a naopak. Sekretář ani jiný pracovník sekretariátu ČKA nesmí být zvolen prezidentem ČKA, členem VV ani KK.
 8. V případě, že je navrženo více kandidátů, než je mandátů, je zvolen ten, který obdržel vyšší počet hlasů.

 

 1. Hlasování:
 1. Hlasování o jednotlivých částech usnesení VS je prováděno aklamací.
 2. Případné zastupování při hlasování musí být prokázáno písemnou plnou mocí s úředně ověřeným podpisem.
 3. Návrh je schválen, pokud pro něj hlasuje nadpoloviční většina přítomných členů.
 4. Závažné otázky, týkající se samotné existence ČKA, mohou být schváleny pouze dvoutřetinovou většinou přítomných členů, a to v případě, že v době hlasování je VS plně usnášeníschopné.

Jde o následující otázky:

 • Přijetí a změny stanov ČKA
 • Vstup ČKA do zastřešujících sdružení, nebo mezinárodních organizací, jako řádného člena a vystoupení z takového členství.
 • Usnesení o zániku ČKA a vypořádání jejího majetku.
 • Přijetí rozvojového programu ČKA.
 • Schválení rozpočtu ČKA a zprávy o čerpání rozpočtu v předchozím období.

 

 

 1. Právní postavení a majetek.
 1. ČKA je samostatným spolkem s právní subjektivitou a je právnickou osobou. Může svým jménem nabývat práv a zavazovat se a má samostatnou majetkovou odpovědnost. K plnění svých úkolů může používat veřejného nebo jiného majetku, který je mu smluvně zapůjčen a předán do užívání, s právem s ním hospodařit jako s vlastním.
 2. Jménem ČKA a za účelem naplnění úkolů usnesených VS, jedná VV, a to zpravidla prostřednictvím prezidenta, viceprezidenta a dalších členů VV a členů aparátu ČKA k tomu zmocněných.
 3. Je-li právní úkon upraven platnými právními předpisy a vyplývá-li z něho jakýkoliv závazek k tíži ČKA, musí být proveden písemnou formou a vybaven běžnými náležitostmi včetně podpisů dvěma oprávněnými zástupci ČKA v souladu s Pracovním a organizačním řádem VV a Pracovním řádem sekretariátu ČKA.
 4. ČKA má zřízen účet u peněžního ústavu, kde soustřeďuje veškeré peněžní prostředky.
 5. Vedení účetnictví ČKA je svěřeno sekretariátu ČKA.
 6. ČKA je oprávněna zřídit jedno pokladní místo.
 7. Za účelem ochrany svého majetku, vlastního provozu a zájmů svých členů může VV uzavírat pojistné smlouvy.
 8. Majetek ČKA tvoří hmotný a nehmotný majetek, další majetková práva a pohledávky.
 9. Zdrojem majetku ČKA jsou:
 • podíl na výnosu nestátních společných zdrojů spolků ve sportu a tělovýchově,
 • podíl státních příspěvků k zajištění rozvojových programů, na investice a na zabezpečení chovu klusáka,
 • příjmy z vlastní sportovní, kulturní, společenské nebo obdobné činnosti,
 • příspěvky od jiných spolků,
 • sponzorské a jiné příspěvky a dary od právnických a fyzických osob.
 1. VV je oprávněn pozastavit financování členům, kteří s prostředky poskytnutými ze zdrojů ČKA nakládají v rozporu s jejich účelem.
 2. Statutárními zástupci ČKA jsou prezident ČKA a pověřený pracovník sekretariátu ČKA, přičemž jejich kompetence jsou určeny Pracovním a organizačním řádem VV.