Jdi na obsah Jdi na menu
 


Český klusácký spolek
Stanovy

Čl. I
Úvodní ustanovení

 

 1. Český klusácký spolek (dále jen „spolek“), se sídlem Praha 4, Na Pankráci 51/1010, je samosprávným a dobrovolným svazkem osob, které mají zájem se aktivně podílet na chovu klusáka, klusáckém dostihovém sportu a jeho propagaci.
   
 2. Účelem spolku je aktivní podpora jeho členů při chovu klusáka, jakož i podpora klusáckého dostihového sportu a jeho propagace.
   
 3. Spolek je právnickou osobou podle § 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, působí na celém území České republiky a nečlení se na organizační jednotky.
   
 4. Spolek se může se stát členem mezinárodních organizací, které podporují rozvoj dostihového klusáckého sportu nebo kde jeho členství umožňuje účinné prosazování zájmů klusáckého dostihového sportu a členů spolku.
   
 5. Spolek se může stát členem zastřešujícího sdružení působícího v oblasti dostihového sportu, prostřednictvím kterého pak uplatňuje zájmy klusáckého dostihového sportu a členů spolku a dále se může stát i členem zastřešujících sdružení jiného typu s cílem vytvořit dobré kontakty s nositeli jiných sportů a účastnit se na využití služeb a výhod vyplývajících ze členství v těchto sdruženích.

 

           

Čl. II
Členství ve spolku

 

 1. Členem spolku se může stát každá fyzická osoba, která má zájem aktivně se podílet na chovu klusáka, na klusáckém dostihovém sportu nebo na jeho propagaci a uhradí členský příspěvek. Členem spolku se může stát také právnická osoba z řad chovatelů a majitelů klusáka, která uhradí členský příspěvek. Výši minimálního ročního příspěvku a jeho splatnost stanoví výbor spolku. Přihlášku ke členství přijímá členská schůze, pro přijetí člena je třeba souhlas nadpoloviční většiny všech členů spolku.

 

 1. Členství zaniká doručením písemného oznámení člena o vystoupení výboru spolku, rozhodnutím členské schůze o vyloučení, nezaplacením členských příspěvků ve dvou po sobě následujících letech nebo úmrtím člena spolku.

 

 1. Člen spolku má právo aktivně se podílet na činnosti spolku a být informován o všech záležitostech týkajících se spolku včetně informací o jeho hospodaření. Člen spolku má právo účastnit se členské schůze, navrhovat kandidáty do orgánů spolku, být volen a volit do orgánů spolku.

 

 1. Člen spolku má povinnost dodržovat tyto stanovy, svou činností naplňovat cíle spolku a platit členské příspěvky. Pokud je člen spolku zvolen do orgánů spolku a funkci v orgánu spolku přijal, je povinen řádně plnit povinnosti z této funkce vyplývající. Vystupující člen ze spolku je povinen vypořádat své závazky vůči spolku.

 

 1. Pověřený člen výboru vede seznam členů spolku, provádí v něm zápis nového člena spolku nejpozději do 30 dnů po přijetí člena do spolku a výmaz člena spolku nejpozději do 30 dnů od zániku členství ve spolku. Seznam členů spolku je zpřístupněn na internetových stránkách spolku.

 

         

Čl. III
Činnost a cíle spolku

 

 1. Činnost spolku je zaměřena především na podporu a rozvoj chovu klusáků a klusáckého dostihového sportu a na jeho propagaci.

 

 1. Spolek s podporou Magistrátu hl. m. Prahy pořádá rovněž klusácké dostihy na klusácké dostihové dráze v Praze – Velké Chuchli.

 

 1. Činnost spolku je dále zaměřena na vytvoření předpokladů pro financování klusáckého dostihového sportu a chovu klusáka účastí z příslušných zdrojů státního rozpočtu.

 

 1. Cílem spolku je také udržení mezinárodně srovnatelné úrovně klusáckých dostihů v České republice a zachování klusáckých dostihů na klusácké dostihové dráze v Praze – Velké Chuchli. Cílem spolku je konečně i udržení konkurenceschopné úrovně chovu klusáka řízením chovatelské práce členů, poskytováním chovatelských služeb, zajištěním mezinárodní spolupráce, organizováním stáží odborných pracovníků a zajištěním publikační činnosti.

 

Čl. IV
Orgány spolku

 

 1. Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze, k účasti na ni jsou oprávněni všichni členové spolku. Členská schůze se schází nejméně jedenkrát ročně a svolává ji výbor spolku. Výbor spolku svolá členskou schůzi také tehdy, požádá-li o to nejméně polovina všech členů spolku, a to nejpozději do 30 dnů od doručení této žádosti.

 

 1. Členská schůze volí členy výboru spolku, rozhoduje o změně stanov, schvaluje zprávu o hospodaření spolku, rozhoduje o zániku spolku a majetkovém vypořádání a předkládá výboru spolku doporučení k další činnosti.

 

 1. Členská schůze je schopná usnášení, je-li přítomna alespoň polovina všech členů spolku. Není-li členská schůze schopna se usnášet, svolá výbor spolku náhradní členskou schůzi, a to nejpozději do 30 dnů. Náhradní členská schůze je schopna se usnášet, je-li přítomno alespoň 30 % všech členů spolku.

 

 1. Usnesení členské schůze je schváleno, bylo-li odsouhlaseno nadpoloviční většinou přítomných členů.

 

 1. V období mezi členskými schůzemi řídí činnost spolku výbor spolku, který je statutárním orgánem spolku. Výbor spolku (dále jen „výbor“) je pětičlenný a jeho jednotlivé členové jsou voleni členskou schůzí na období 2 let.

 

 1. Výbor rozhoduje o všech záležitostech spolku, pokud nejsou svěřeny zákonem či stanovami členské schůzi. K přijetí usnesení výboru je třeba souhlasu většiny členů výboru. V případě rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy výboru.

 

 1. Spolek zastupuje předseda výboru volený výborem z členů výboru na jeho prvním zasedání prostou většinou hlasů. Dále výbor volí z členů výboru místopředsedu výboru, který zastupuje spolek v době nepřítomnosti předsedy výboru nebo v době, kdy předseda výboru nemůže vykonávat svoji funkci.

 

 1. V případě odstoupení předsedy výboru nebo místopředsedy výboru z funkce výbor neprodleně zvolí prostou většinou hlasů nového předsedu nebo místopředsedu výboru. Výbor rovněž může prostou většinou hlasů předsedu nebo místopředsedu odvolat a současně zvolit předsedou nebo místopředsedou jiného člena výboru.

 

 1. V případě odstoupení některého člena výboru je do výboru se souhlasem nadpoloviční většiny členů výboru nejpozději do 30 dní kooptován nový člen výboru na návrh některého ze stávajících členů výboru. V případě současného nebo postupného odstoupení více než dvou členů výboru je nejpozději do 30 dní svolána mimořádná členská schůze a na ní provedena doplňující volba člena nebo členů výboru. Délka mandátu takto nově zvoleného člena nebo nově zvolených členů výboru končí uplynutím funkčního období výboru, do kterého byli zvoleni.

 

Čl. V
Hospodaření spolku

 

 1. Prostředky spolku tvoří členské příspěvky, sponzorské a jiné příspěvky, dotace, dary a výnosy z vlastní činnosti. O použití prostředků spolku rozhoduje členská schůze nebo výbor spolku. Každý náklad převyšující částku 10 000 Kč, hrazený z prostředků spolku, musí být písemně odsouhlasen všemi členy výboru. Účetnictví spolku vede člen výboru, který má funkci ekonoma spolku.

 

 1. Ekonom spolku vypracuje vždy nejpozději do 15. února následujícího roku zprávu o hospodaření spolku za minulý kalendářní rok. Zprávu o hospodaření spolku předkládá výbor členské schůzi ke schválení. Zpráva o hospodaření spolku bude po schválení poskytnuta k nahlédnutí každému členovi spolku, který o to požádá.

 

Čl. VI
Zánik spolku

 

            Spolek zaniká dobrovolným rozpuštěním nebo pravomocným rozhodnutím soudu podle § 268 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. V případě zániku spolku se provede likvidace podle § 269 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

 

 

Seznam členů:
Jiří Balcar, Monika Balcarová, Renata Benešová, David Čabla, Alena Čemusová,  MVDr. Petr Dvořák, Jana Dvořáková,  Ing. Soňa Froňková PhDr. , Nikola Fryšová, Otakar Grund, Daniel Horák,  Josef Hovorka, Alexandra Hrušková, Pravoslav Hykeš, Jiří Charvát, Vladimír Charvát, Pavla Jungmannová, Eva Kadlecová, Helena Kadlecová, Michal Kalčík, Monika Kalčíková, Jindřich Klaubenschalk,  Samantha Klaubenschalková, Bohuslav Kostka, Josef Koštíř, Josef Kotouč, Alena Kotoučová, Filip Lajner, Ing. Martin Langer, Jakub Ledvina, Alle J. M. Loman, Paul Loman, Roman Malov, Lucie Matějková, Petr Nowicki, Alice Paškrtová, Renata Pátková, Petr Pichl, Monika Rambousková, Jaroslav Richter, Dana Richterová, Zuzana Sahligerová, Ing. Renata Sikora, Ivana Sládková, JUDr. Milan Šíma, Vjačeslav Šamšurin, Mgr. Tereza Šillerová, Ing. Rudolf Šimon, Zdeněk Škobis, František Šťastný, Marie Štichová, Ladislav Štípa, Pavel  Tvrz, Alena Tvrzová, Luboš Vachata,  Jiří Vejvoda, Jiří Vejvoda ml., Jan Vlasák, Helena Vlasáková, Elena Volf, Marina Volf, Mykola Volf, Jan Žirovnický, JUDr. Klára Jelínková, Martin Vlasák, Ing. Michaela Zemanová