Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis z členské schůze Českého klusáckého spolku, z.s. dne 29.5.2022

9. 6. 2022

Zápis z členské schůze Českého klusáckého spolku, z.s. dne 29.5.2022 v Praze - Zbraslavi

Členské schůze se zúčastnilo fyzicky nebo prostřednictvím plné moci 21 ze stávajících 33 členů Českého klusáckého spolku (dále jen Čeklusu), volební členská schůze byla usnášeníschopná.

1/ M. Zemanová seznámila členy s programem schůze, který byl schválen přítomnými členy.

2/ M. Zemanová oznámila, že bylo ukončeno členství  4 členům. Písemným oznámením ukončili členství Josef Koštíř a Zdeněk Škobis, a dále 2 členové ani po písemné výzvě neuhradili stanovený členský příspěvek (Michal Kalčík, Monika Kalčíková). Celkový počet členů Čeklusu je 33.

3/ M. Zemanová přednesla zprávu o činnosti spolku v roce 2021. Ten uspořádal na pražské dostihové dráze za finanční podpory Magistrátu hl. m. Prahy 2 dostihové dny, v rámci kterých se odběhlo 14 dostihů. Kvůli vládním epidemiologickým opatřením souvisejícím s pandemií Covid-19 bylo nutno přesunout Dostihový den s Velkou dubnovou cenou hl. m. Prahy ze 17.4.2021 na 3.7.2021. Druhým dostihovým mítinkem, který Čeklus uspořádal, byl Dostihový den s Velkou cenou Sametové revoluce hl. m. Prahy uskutečněný 17.11.2021. Čeklus při uspořádání těchto dvou dostihových dní úzce spolupracoval s tuzemskou vrcholnou autoritou, Českou klusáckou asociací, z.s.

4/ M. Zemanová přednesla zprávu o hospodaření Čeklusu v roce 2021 zpracovanou Alenou Čemusovou.

Příjmy celkem 495.900 Kč (z toho 180.000 Kč Magistrát hl. m. Prahy, 135.200 Kč HORSE SPORTS s.r.o., 25.000 Kč dar Ivana Vejvodová, 50.000 Kč Jaromír Kotásek, 98.100 Kč zápisné do dostihů, 7.600  Kč členské příspěvky)

Výdaje celkem 477.729 Kč (253.650 Kč dostihové výhry, 128.744 Kč TMM s.r.o. za  pronájem závodiště, 9.075 Kč platba za kropicí vůz, 19.800 Kč výplaty rozhodčím a pracovníkům na dohody o provedení práce, 18.600 Kč úprava dráhy, 16.160 Kč lékařská služba na dostizích, 9.680 Kč služba veterinárního lékaře, 21.780 Kč video a stream z dostihů, 240 Kč bankovní poplatky).

Konečný zůstatek na bankovním účtu k 31.12.2021 – 42.675 Kč, konečný zůstatek k 31.12.2021 v pokladně – 3.639 Kč.

5/ M. Zemanová prezentovala výhled činnosti Čeklusu v roce 2022. Spolek opět za finančního přispění Magistrátu hl. m. Prahy uspořádá dva dostihové dny – a to 12.6. Dostihový den s Velkou červnovou cenou Magistrátu hl. m. Prahy (Čeklus na ni obdržel grant ve výši 190.000 Kč) a dále 17.11. Dostihový den s Velkou cenou Sametové revoluce hl. m. Prahy (Magistrát hl. m. Prahy na ni poskytl dotaci ve výši 120.000 Kč).

6/ Jako kandidáti do výboru spolku byli navrženi: Alena Čemusová, Ing. Soňa Froňková, Ph.D.,  JUDr. Klára Jelínková, Ivana Vejvodová, Ing. Michaela Zemanová. Všichni navržení členové s kandidaturou souhlasili.

7/ Aklamací byl zvolen (všech 21 přítomných členů bylo pro) pětičlenný výbor Čeklusu. Bude pracovat v následujících dvou letech ve složení:  Alena Čemusová, Ing. Soňa Froňková, PH.D., JUDr. Klára Jelínková, Ivana Vejvodová, Ing. Michaela Zemanová.

8/ Členská schůze přijímá a schvaluje toto usnesení:

a/  zprávu o činnosti spolku  v roce 2021

b/ zprávu o hospodaření spolku  v roce 2021

c/ zprávu o výhledu činnosti spolku na rok 2022

d/ byl zvolen pětičlenný výbor spolku –   Alena Čemusová, Ing. Soňa Froňková, PH.D., JUDr. Klára Jelínková, Ivana Vejvodová, Ing. Michaela Zemanová.

 

Zapsala: Ing. Michaela Zemanová  …………………………………………………….

 

Ověřila: JUDr. Klára Jelínková ……………………………………………………………