Jdi na obsah Jdi na menu
 Zápis z členské schůze Českého klusáckého spolku dne 16.2.2019

 

Přítomni: A. Čemusová, K. Jelínková, J. Klaubenschalk, B. Kostka, J. Koštíř, J. Ledvina, H. Pokorná, Z. Sahligerová, T. Salkovič, E. Salkovič-Volf, F. Šťastný, P. Tvrz, Ma. Volf, My. Volf

Členské schůze se zúčastnilo fyzicky nebo prostřednictvím plné moci 22 ze stávajících 42 členů Českého klusáckého spolku (dále jen Čeklusu), volební členská schůze byla usnášeníschopná.

1/ Z. Sahligerová seznámila členy s programem schůze, který byl schválen všemi členy.

2/ Z. Sahligerová informovala členy o vyloučení členů O. Grund, A. Hrušková, S. Klaubenschalková a A.J.M. Loman z důvodu nezaplacení členských příspěvků. Aktuální počet členů Českého klusáckého spolku v roce 2019 je 42.

3/ Z. Sahligerová přednesla zprávu o činnosti spolku v roce 2018. Ten neuspořádal žádný dostihový den z důvodu nezískání žádných finančních prostředků. V roce 2018 se spolek organizačně podílel na organizaci některých dostihů v Praze, které uspořádala Česká klusácká asociace Horse Sport s.r.o.

4/ A. Čemusová přednesla předběžnou zprávu o hospodaření Čeklusu v roce 2018 (účetní rok ještě nebyl uzavřen). Příjmy: 259.600,- Kč Horse Sport s.r.o. za služby, 112.200,- Kč ČKA za služby, 6.300,- Kč členské příspěvky, celkem 378.100,- Kč. Výdaje: 365.400,-Kč faktury Horse Sport s.r.o., 3.630,- Kč účetní, 987,- Kč prodloužení domény, 273,- Kč úrok z prodlení, 62,- Kč poplatky, celkem 370.352,- Kč. Zůstatek pokladna 3.733,- Kč, zůstatek účet 6.483,- Kč.

5/ Současný VV navrhl volbu nového VV aklamací. Návrh byl jednomyslně přijat všemi členy. Z. Sahligerová navrhla do nového VV členy – J. Balcara, S. Froňkovou, J. Klaubenschalka, Z. Sahligerovou a I. Vejvodovou, všichni s kandidaturou souhlasili. Aklamací byl jednomyslně všemi členy svolen nový VV v tomto složení.

6/ Členská schůze schválila toto usnesení:
a/ vzala na vědomí vyloučení 4 členů kvůli nezaplaceným členským příspěvkům
b/ vzala na vědomí zprávu o činnosti Českého klusáckého spolku v roce 2018
c/ vzala na vědomí předběžnou zprávu o hospodaření v roce 2018
d/ byl zvolen pětičlenný výbor spolku - . Balcar, Ing. Froňková, Ph. D., J. Klaubenschalk, Ing. Z. Sahligerová a I. Vejvodová.

 

 

Zapsala: Ing. Zuzana Sahligerová ………………………………………………………….
Ověřil: Jindřich Klaubenschalk ……………………………………………………………..