Jdi na obsah Jdi na menu
 


25. 12. 2015

Zápis z členské schůze Českého klusáckého spolku dne 17.12.2015

 

Přítomni: J. Balcar, M. Balcarová, A. Čemusová, MVDr. P. Dvořák, J. Dvořáková, Ing. S. Froňková, Ph. D., J. Hovorka, M. Kalčík, M. Kalčíková, J. Klaubenschalk, B. Kostka, J. Koštíř, J. Kurková, Ing. M. Langer, J. Ledvina, P. Pichl, T. Salkovič, I. Sládková, Ing. R. Šimon, F. Šťastný, P. Tvrz, E. Volf, Marina Volf, Mykola Volf, Ing. M. Zemanová

 

Členské schůze se zúčastnilo fyzicky nebo prostřednictvím plné moci 35 ze stávajících 60 členů Českého klusáckého spolku (dále jen Čeklusu), členská schůze tedy byla usnášeníschopná.

 

1/ J. Balcar seznámil přítomné členy Čeklusu se současným stavem a jednáních v klusáckém sportu a s výhledem možností pro dostihovou sezónu 2016.
 

2/ Byla přijata přihláška do Čeklusu od Tomáše Salkoviče. Bohužel na schůzi nebyly přítomny (nebo zastoupeny plnou mocí) dvě třetiny členů spolku a podle Stanov tedy nemohl být nový člen přijatý.
 

3/ M. Zemanová seznámila přítomné s předběžnou zprávu o činnosti a hospodaření Čeklusu v roce 2015 (účetní rok ještě nemohl být uzavřen). Čeklus uspořádal na pražské dostihové dráze 3 dostihové dny, v rámci kterých se odběhlo 22 dostihů.

Příjmy: celkem 1,198.800 Kč (z toho 1,000.000Kč dar od Sdružení Viktoria, 15.000 dar, 176.000 Kč zápisné do dostihů, poplatky a sankce, 7.800 členské příspěvky). Sdružení Viktoria bylo vráceno 220.364 Kč za zrušený červnový dostihový den v Praze.
 

Výdaje: celkem 1,235.007 Kč (576.000 Kč dostihové výhry, 308.550 pronájem závodiště, 37.806 Kč výplaty sloužícím, 16.305 Kč lékařská služba na dostizích, 7.260 Kč služba veterinárního lékaře, 2.455 Kč čestné ceny do dostihů, 7.260 Kč zapůjčení cílové kamery, 5.136 Kč provozní režie, 579 Kč bankovní poplatky, 220.364 Kč vrácení daru Sdružení Viktoria, 38.720 Kč účetní za rok 2014, 9.680 Kč účetní za rok 2015, 4.982 Kč doplatek daně z dohod, 5. 136 Kč provozní režie). K 10.12.2015 bylo na běžném účtu Čeklusu 689 Kč a v pokladně 1.674 Kč. Do konce roku ještě budou vybrány členské příspěvky.
 

5/ V diskusi byli jako kandidáti do Výkonného výboru ČKA navrženi: Alena Čemusová (odmítla), MVDr. Petr Dvořák (odmítl), Ing. Soňa Froňková, Ph.D, Michal Kalčík, Monika Kalčíková (odmítla), Jindřich Klaubenschalk, Petr Pichl, Ing. Josef Semerád, Mykola Volf, Ing. Michaela Zemanová. O kandidátech do výboru ČKA pro lednové shromáždění bude ještě výbor Čeklusu jednat na své schůzi 7.1.2016.
 

6/ Členská schůze schválila toto usnesení:

a/ byl schválený program členské schůze

b/ vzala na vědomí zprávu J. Balcara o stavu a jednáních v klusáckém sportu a výhledu na rok 2016

c/ konstatovala, že z důvodu nesplnění podmínky účasti dvou třetin členů Čeklusu bohužel nemůže být nyní přijatý za člena Čeklusu Tomáš Salkovič

d/ členská schůze vzala na vědomí předběžnou zprávu o činnosti a hospodaření Čeklusu v roce 2015

e/ byli navrženi tito kandidáti do VV ČKA: Ing. Soňa Froňková, Ph.D, Michal Kalčík, Jindřich Klaubenschalk, Petr Pichl, Ing. Josef Semerád, Mykola Volf, Ing. Michaela Zemanová. f/ členská schůze apeluje na členy Čeklusu, kteří jsou zároveň členy ČKA, aby se dostavili na volební valné shromáždění ČKA 9.1.2016 a podpořili zájmy Čeklusu a budoucnost klusáckého sportu v Česku


 

Zapsala: Ing. M. Zemanová

Ověřila: Ing. Soňa Froňková, Ph.D.