Jdi na obsah Jdi na menu
 


21. 3. 2013

 

Omlouváme se, že zápis z jednání s ČKA dne 13.3.2013 je publikován až nyní, ale museli jsme především v dohodnutých termínech finalizovat a předat dokumenty pro ČKA. V některých bodech nesouhlasíme se zněním zápisu, který ČKA zveřejnila na svých stránkách v neděli 17.3.2013.

Zveřejňujeme také návrh organizačních opatření pořadatele dostihů a návrh propozic s upozorněním, že tyto návrhy zatím nejsou schváleny ČKA.

 

Zápis z jednání mezi ČKA a ČKS dne 13. 3. 2013

Přítomni za ČKA:  Ing. J. Šplíchal, Mgr. K. Kadlec,  Z.Vávra, MVDr. H. Pokorná
Přítomni za ČKS: J. Balcar, M. Balcarová, Ing. S. Froňková, PhD., JUDr. K. Jelínková, M. Vlasák, M. Volf
1.      Pan Balcar uvedl, že ČKS je připraven dostihy v Praze v roce 2013 zajistit za předpokladu splnění následujících podmínek:
-        ČKA bude pořádání dostihů ČKS vycházet vstříc, tj. nebude do ničeho v kompetenci pořadatele zasahovat, tzn. do termínové listiny, propozic dostihů, řídících a odvolacích orgánů,
-        ČKA coby mezičlánek obdrží státní dotaci na pořádání dostihů, z Francie příspěvek na dostihy Trotteur Francais, vybere poplatky za registrace stájí, koní a vydání licencí, a tyto prostředky okamžitě bez průtahů převede na účet ČKS,
-        ČKA zajistí pro ČKS servis v podobě vytištění dostihového programu, zpracování výsledků, aktualizaci dostihových databází,
-        ČKA uzavře s ČKS písemnou smlouvu o spolupráci při pořádání klusáckých dostihů v Praze-Velké Chuchli v roce 2013.
Pan Balcar dále připomněl příslib Mgr. Svobody z podzimu 2012, že na dostihy pořádané ČKS v Praze v roce 2013 finančně přispěje.
2.      Ing. Šplíchal uvedl, že ČKA s výše uvedenými podmínkami souhlasí s tím, že ze strany ČKS bude uspořádáno minimálně 14 dostihových dnů v Praze a že prostředky ze státní dotace a z Francie budou převedeny po jejich obdržení na základě daňového dokladu vystaveného ČKS.
3.      ČKA žádá o vzájemné respektování seznamu dlužníků, což bylo ze strany ČKS odmítnuto (viz zápis dále).
Po první části jednání cca v 17:40 h pan Balcar a paní Balcarová odešli.
4.      Ing. Šplíchal uvedl, že prostředky obdržené v době splatnosti daňových dokladů za registrace dostihových stájí, dostihových koní a vydání licencí nebudou převedeny na účet ČKS ihned, ale postupně, po každém uspořádaném dostihovém dni, na základě daňového dokladu vystaveného ČKS.
5.      V dalším jednání se zástupci ČKS na požadavek ČKA zavázali zaslat návrh smlouvy mezi ČKA a ČKS v písemné podobě do 17. 3. 2013 a ve stejném termínu také své konkrétní požadavky na úpravu Dostihového řádu a návrh organizačních opatření pořadatele dostihů. K 20. 3. 2013 pak dodají rozpis významných dostihů s bližší informací, do kdy a které dostihy jsou znovuotevřeny pro koně škrtnuté po 27. 3. 2012, a také dodají propozice pořádaných dostihů do 1 .6 .2013.
6.      ČKA se zavázala poskytnout ČKS seznam osob využívaných v posledních letech pro funkce dostihových rozhodčí, na základě kterého předloží ČKS ČKA ke schválení svůj seznam rozhodčích, v případě nově zařazených osob provede jejich přezkoušení Sportovně-technická komise ČKA.
7.      K dotazu p. Volfa, zda ČKA zruší vynucený zisk koní, bylo zástupci ČKA řečeno, že o tomto kroku neuvažují, že však je v kompetenci pořadatele vypisovat dostihy bez vynuceného zisku.
8.      K žádosti zástupců ČKA o zveřejnění telefonického spojení na ČKS uvedli zástupci ČKS, že ČKS zatím žádné oficiální telefonní spojení nemá a že komunikují prostřednictvím zveřejněné e-mailové adresy. ČKS nemá vlastní kancelář ani zaměstnance, nemá žádné zkušenosti s pořádáním dostihů, jeho členové veškerou činnost pro ČKS vykonávají bezplatně a ve svém volném čase. V této souvislosti požádali zástupci ČKS přítomné členy ČKA (hlavně pana prezidenta a MVDr. Pokornou za sekretariát ČKA) o vstřícnost a případné rady a upozornění na to, co vše je pro pořádání dostihů potřebné.
9.      K dotazu zástupců ČKA o zveřejnění veterinárních podmínek účasti na dostizích pořádaných ČKS uvedli zástupci ČKS, že o jejich stanovení bylo zažádáno.
10. K dotazu zástupců ČKA, proč nebyl změněn termín konání Derby z důvodu termínu mezinárodních dostihů 7. 9. 2013 v Budapešti, uvedli zástupci ČKS, že žádný z jejich členů takový požadavek nevznesl a že rozhodně nikomu nebudou bránit, aby se dostihů v Budapešti v tomto termínu zúčastnil.
11. Zástupci ČKA a ČKS si odsouhlasili model spolupráce při výrobě dostihového programu, kdy se ČKA zavázala zajistit zpracování technického obsahu startovních listin dostihů s využitím své databáze, vytištění a distribuci dostihových programů v běžném nákladu cca 100 ks na 1 dostihový den s tím, že prostředky získané z prodeje programu budou krýt náklady jeho na tisk. ČKS dodá startovní listiny a další podklady (komentáře aj.).
12. Zástupci ČKS dále uvedli, že subjekty s nevyrovnanými závazky vůči ČKS nebudou uvedeny na startovní listině dostihů pořádaných ČKS. ČKS však nebude sestavovat vlastní seznam dlužníků a nebude tedy vyžadovat po ČKA ani jiném pořadateli dostihů, aby takový seznam respektovali. Zároveň nebudou respektovat seznam dlužníků ČKA ani jiných pořadatelů. Zástupci ČKA uvedli, že v souladu s Dostihovým řádem subjekty uvedené na Seznamu dlužníků ČKA automaticky vypadávají z databáze ČKA, a nejsou tedy registrováni.
13. Zástupci ČKS vznesli požadavek na obdržení kopií všech registrací stájí, koní a licencí, k čemuž se ČKA zavázala. Zástupci ČKS dále požadovali zaslání kopií všech hlášených změn okamžitě po nahlášení uvedené změny, na to ale zástupci ČKA uvedli, že tyto změny jsou pravidelně zveřejňovány bezprostředně po jejich obdržení ve Věstníku na internetových stránkách ČKA.
14. K dotazu zástupců ČKS ohledně chovatelských prémií a bonusů zástupci ČKS uvedli, že ve svých chovatelských dostizích vypisují prémie majitelské ve výši 10% z ceny dostihu. Chovatelské prémie by měla vyplácet ČKA, která je příjemcem státních dotací na vedení plemenné knihy a vybírá poplatky v chovatelské oblasti (zařazení hřebců do chovu atd.).
15. Na dotaz zástupců ČKS, kdo bude dalším pořadatelem klusáckých dostihů v roce 2013, kolik dostihových dnů skutečně uspořádá a na jakém závodišti, zástupci ČKA neodpověděli.
16. Na dotaz zástupců ČKA, co ještě musí ČKA splnit, aby ČKS zahájil pořádání dostihů v Praze prvním dostihovým dnem 6. 4. 2013, zástupci ČKS potvrdili termín konání prvních dostihů 6. 4. 2013 za předpokladu, že bude:
a)      podepsána smlouva mezi ČKS a ČKA o spolupráci při pořádání klusáckých dostihů v Praze-Velké Chuchli v roce 2013
b)     podepsána smlouva mezi ČKS a TMM o pořádání dostihů ve Velké Chuchli, která je již předjednána.
17. K dotazu zástupců ČKS ohledně provádění kontroly medikace v dostizích uvedli zástupci ČKA, že pravidla UET stanovují odběr v min. 10% pořádaných dostihů a že provedení kontroly medikace je v kompetenci pořadatele. Zástupci ČKS vyjádřili pochybnosti, že provádění dopingu je ve výhradní pravomoci pořadatele. K dotazu zástupců ČKS, jaké požadavky na kontrolu medikace dostihů francouzských klusáků vyplývají z podmínek projektu Trotteur Francais, zástupci ČKA odpověděli, že žádné. Vzhledem k tomu, že prakticky ve všech dostizích Trotteur Francais v ČR kontrola medikace prováděna byla, tuto otázku vznesl ČKS znovu písemně v mailu dne 17. 3. 2013, zatím bez odpovědi.

 

Návrh organizačních opatření pořadatele dostihů

Návrh propozic