Jdi na obsah Jdi na menu
 


2. 6. 2013

Zápis ze schůze mezi VV ČKA a VS Čeklusu  22. 5. 2013:

Přítomni: J. Balcar, Ing. S. Froňková, Ph.D., JUDr. Klára Jelínková, Ing. P. Malík, MVDr. H. Pokorná, Ing. J. Šplíchal, Z. Vávra, M. Vlasák, Ing. M. Zemanová

 1. P. Balcar seznámil přítomné s následujícími informacemi:
  1. Čeklus je připraven pořádat klusácké dostihy ve Velké Chuchli
  2. Čeklus má zajištěné finanční prostředky pro pořádání dostihových dní
  3. Čeklus má dojednanou smlouvu s TMM, která může být podepsána po podpisu smlouvy s ČKA
  4. Základní podmínky jsou tři, a to:

                                                               i.             že ČKA nebude zasahovat do kompetencí Čeklusu

                                                             ii.            že ČKA převede Čeklusu peníze za registrace dostihových stájí a jezdecké a trenérské licence

                                                            iii.            že státní dotace budou vyplaceny majitelům po jejich obdržení buď prostřednictvím ČKA nebo Čeklusu.

 1. P. Vlasák vyzval prezidenta ČKA Ing. Šplíchala, aby podepsal smlouvu a mohlo dojít 16. 6. 2013 k zahájení sezóny v Praze.
 2. Zástupci ČKA uvedli, že smlouvu zaslanou Čeklusem nemůžou hned v několika bodech akceptovat a že ji nepodepíší, neboť by se zavázali k něčemu, co nemohou splnit a co jim probíhající insolvenční řízení neumožňuje. Podepíší ji pouze tehdy, pokud Čeklus stáhne návrh na insolvenční řízení. Ing. Froňková podotkla, že návrh na insolvenční řízení nepodal Čeklus, s tímto požadavkem se ČKA musí obrátit na organizaci, která tento návrh podala. P. Balcar uvedl, že insolvenční návrh podala společnost J.J.N. a.s , nicméně on osobně je ochoten se oprostit od osobních postojů a klusákům pomoci obnovit dostihový provoz.  Dodal, že J.J.N. trvá a zřejmě bude trvat na úhradě svých pohledávek, protože nabídnutá úhrada nájmu závodiště pro 1 dostihový den v Praze ze strany ČKA nemá dle právního zástupce s úhradou pohledávek jednotlivých věřitelů nic společného.
 3. Diskuse o tom, zda je insolvence oprávněná, či nikoliv, zda ČKA uměle vytváří dlužníky, apod. Zástupci ČKA namítali, že Čeklus pokračuje v podávání podnětů na různé instituce včetně Úřadu vlády. Zástupci Čeklusu na přímý dotaz uvedli, že v prosinci 2012 odeslali žádost o stanovisko k poplatkům za zařazení do dovozního registru pro koně z EU odboru kompatibility Úřadu vlády a toto stanovisko následně poskytli k vyjádření MZe.  JUDr. Jelínková upozornila, že pokud prezident ČKA nevyhoví její žádosti o zrušení faktury za registraci hříběte, podá v této věci stížnost dozorovému orgánu.
 4. Ze strany Čeklusu padl návrh, aby ČKA vrátila trenérům, jezdcům a majitelům vybrané registrační poplatky včetně dlouhodobých přihlášek, které by poté vybral Čeklus (tím by byl vyřešen jeden sporný bod smlouvy).
 5. Ing. Froňková navrhla, aby smlouva byla podepsána ze strany ČKA, že tato se zavazuje ve smlouvě uvedené finanční prostředky Čeklusu vyplatit, pokud k tomu bude oprávněna (pokud pominou důvody, které jí toto nyní neumožňují, viz insolvenční řízení).
 6. Dále se probíraly jednotlivé body smlouvy, mimo jiné:
  1.  Dle informací ČKA musí být nyní nově na doporučení České plemenářské inspekce jak Dostihový řád, tak jeho každá změna schválena MZe
  2. Zakotvení statutu Odvolací komise do DŘ tímto podle MVDr. Pokorné nelze. Na to zástupci Čeklusu konstatovali, že Disciplinární komise vedená Mgr. Kadlecem není pro ně akceptovatelná. VV ČKA slíbil změnit složení Disciplinární komise tak, aby její složení bylo akceptovatelné pro obě strany.
  3. ČKA dosud nezaslala seznam osob oprávněných vykonávat funkci rozhodčích při dostihových dnech, k čemuž se na minulém jednání zavázala (ČKA obratem zašle)
  4. Přestože Čeklus nominoval své zástupce do Technické komise, ČKA dosud své zástupce nenominovala a Technická komise ani nebyla svolána.
 7. Hledalo se řešení, jak v současné situaci klusácké dostihy pořádat. Ing.Malík vyjmenoval,  co obecně potřebuje pořadatel k pořádání dostihů:
  1.  musí mít doloženo oprávnění k nakládání se závodištěm – nemusí to být přímo smlouva, stačí vyjádření ředitele společnosti TMM (Čeklus má)
  2. musí mít zajištěny finanční prostředky a musí uvést konkrétní termín, do kterého nejpozději proběhne finanční zúčtování s majiteli dostihových koní (Čeklus má, termín do smlouvy zapracuje)
  3. musí mít vypsané propozice a termínovou listinu (Čeklus má)
  4. musí mít stanoveny veterinární podmínky ( Čeklus má a obratem je zašle ČKA emailem)
  5. musí předložit Organizační opatření pořadatele dostihů (Čeklus má).
 8. V otázce převedení  financí za vybrané registrace od majitelů, trenérů, jezdců atd. uvedla ČKA, že pořadateli převede podíl za uspořádané dostihové dny (za jeden dostihový den považuje den s alespoň 6 samostatnými klusáckými dostihy) – zálohově po každém uspořádaném dostihovém dni, a pak doúčtováním na konci sezóny podle skutečně uspořádaných dostihových dnů všemi pořadateli.  ČKA uvedla, že tento převod prostředků uskuteční pouze tehdy, pokud pominou důvody, které jí to dle zástupců VV ČKA nyní neumožňují, viz insolvenční řízení. Čeklus uvedl, že insolvenční řízení není možné řešit s ním, ale s tím, kdo návrh na toto řízení podal.
 9. ČKA dále uvedla, že stále trvá zájem jiných pořadatelů o pořádání dostihů. Na otázku, kdo jsou tito pořadatelé a na jakých drahách chtějí dostihy pořádat, zástupci ČKA neodpověděli.
 10. ČKA byla pověřena úpravou Čeklusem navržené smlouvy do takové podoby, aby byla přijatelná pro obě strany.
 11. Opět byla probírána otázka státních dotací a jejich převedení Čeklusu – ČKA toto zapracuje do návrhu smlouvy. ČKA k tomu uvedla, že pořadateli převede podíl za uspořádané dostihové dny (za jeden dostihový den považuje den s alespoň 6 samostatnými klusáckými dostihy), a převod prostředků uskuteční pouze tehdy, pokud pominou důvody, které jí to dle zástupců VV ČKA nyní neumožňují, viz insolvenční řízení. Čeklus uvedl, že insolvenční řízení není možné řešit s ním, ale s tím, kdo návrh na toto řízení podal.
 12. Ze strany ČKA byl vznesen návrh vyřešit požadavek „Neuznávání seznamu dlužníků ČKA“ postoupením pohledávek Čeklusu, anebo advokátní/notářskou úschovou. Tuto možnost obě strany prověří, Čeklus zatím neakceptoval.
 13. ČKA osloví majitele, trenéry a jezdce s tím, zda souhlasí se zasláním kopií jejich registrací a tedy osobních údajů Čeklusu pro účely tvorby startovní listiny a výplaty dostihových výher.
 14. V otázce provádění kontroly medikace a hrazení nákladů s ní spojených vedení ČKA uznalo, že je toto podle pravidel UET povinností dostihové autority v dané zemi, v ČR tedy ČKA. Tento bod tedy bude ze smlouvy mezi ČKA a Čeklusem vypuštěn. ČKA rozhodne o maximálním možném počtu odebíraných vzorků a kontrolu medikace zajistí s využitím státních dotací na pořádání dostihů.
 15. ČKA se zavázala v brzké době přepracovat zmíněnou smlouvu podle bodů projednávaných na této schůzi a zašle ji brzy elektronicky Čeklusu k připomínkování.
 16. ČKA zašle Čeklusu seznam stávajících dostihových funkcionářů s kontakty na ně a taktéž kontakt na firmu Pragomedika ohledně zajištění sanitky a humánního lékaře.

Zapsaly: M. Zemanová, S. Froňková

Připomínkovali za VV ČKA : J.Šplíchal, H.Pokorná, P.Malík, Z.Vávra