Jdi na obsah Jdi na menu
 


13. 2. 2013

Zápis ze schůze Výboru sdružení ČKS dne 08.02.2013

Přítomni: J. Balcar, Ing. S. Froňková, PhD, JUDr. K. Jelínková, Ing. M. Zemanová

1/ Výbor sdružení ČKS (dále jen „výbor“) se zabýval termínovou listinou v Praze 2013. Provedl úpravy na základě podkladů od společnosti TMM s.r.o. a také vyhověl  požadavku zástupců ČKA: dostihové dny 15.6. (významné dostihy: Cena Tillherra a dostih Trotteur Francais) a 19.10. (dostih Trotteur Francais, popř. zbývající chovatelské dostihy) se tedy budou konat ve Slušovicích. V Praze je tak plánováno 14 dostihových dnů. ČKS zveřejní tuto předběžnou termínovou listinu na svých stránkách a zašle ji ČKA a řediteli závodiště v Praze p. Drahošovi.

2/ Výbor se zabýval ekonomickým zajištěním sezóny a rozpočtem. Ohledně dostihů Breeders Crownu (dále jen „BC“) výbor jednomyslně odsouhlasil, že z ekonomického hlediska, a také vzhledem k nízkému portfoliu koní českého chovu, uspořádá ČKS jen čtyři dostihy BC, a to pro každou věkovou kategorii jeden; ČKS navrhuje uspořádat BC dvouletých I, BC tříletých I. (krátká distance), BC čtyřletých II. (střední distance), BC pětiletých a starších II. (střední distance). Zbývající dostihy BC v objemu 300.000 Kč může uspořádat ČKA nebo jiný pořadatel. 

3/ Výbor se zabýval kandidáty za ČKS do Sportovně-technické komise a Disciplinární komise.

4/ Výbor konstatoval, že ze strany ČKA se bohužel avizovaná snaha o spolupráci při zabezpečování dostihové sezóny v Praze neprojevuje v praktických krocích.  Neproběhla ekonomická schůzka, ze strany ČKA se jednání vůbec nezúčastnil Mgr. Svoboda, jehož přítomností ČKA podmiňuje konečnou dohodu o ekonomických aspektech spolupráce, nebyla tak podepsána a zatím ani projednána Smlouva o spolupráci při pořádání klusáckých dostihů v Praze.  Výbor se proto rozhodl znovu oslovit formou otevřeného dopisu vedení a členskou základnu ČKA.

5/ Co se týče organizace a zabezpečení dostihové sezóny v Praze, výbor požaduje po ČKA splnění těchto bodů:

-          VV ČKA bude respektovat propozice a Organizační opatření pořadatele dostihů, předložené ČKS, a nebude do nich nijak zasahovat; zároveň zabezpečí avizovanou úpravu Klusáckého dostihového řádu a Doplňujících ustanovení tak, aby pořadatel, který dostihy finančně a organizačně zajišťuje a odpovídá za jejich řádný průběh a regulérnost, určoval  také rozdělení cen v dostihu, minimální počet koní na OSK a další technické aspekty.

-          Příjmy z poplatků za registraci dostihové stáje, registraci dostihového koně, registraci jezdce (resp. vydání jezdecké licence), registraci trenéra (resp. vydání trenérské licence) a změnu majitele u dostihového koně ČKA převede na účet ČKS, příjmy z ostatních poplatků, včetně poplatků za zařazení importovaných koní do dovozních registrů, zůstanou příjmem ČKA. Příjmem ČKS budou také poplatky a sankce na základě rozhodnutí dostihové komise při dostihových dnech pořádaných ČKS.

-          Vzhledem k tomu, že ČKS bude v roce 2013 pořadatelem všech klasických a převážné většiny  ostatních významných dostihů, ČKA převede na účet ČKS státní dotaci z dotačního titulu „Podpora příslušnému uznanému chovatelskému sdružení na zajištění kontroly užitkovosti a kontroly dědičnosti klusáka“ za rok 2013, případně další dotační tituly, které budou nahrazovat případné krácení výše uvedeného dotačního titulu.  Všechny ostatní dotační tituly zůstanou ve prospěch ČKA.

-          ČKA s využitím své dostihové databáze a svého počítačového programu zajistí zpracování a vytištění dostihového programu pro dostihy v Praze (startovní listiny, výsledky, šampionáty atd.), využije přitom finance z výše uvedených dotačních titulů, které zůstanou ve prospěch ČKA.

-          Chovatelské prémie a bonusy bude tak jako doposud zajišťovat ČKA, která je příjemcem státních dotací pro vedení plemenné knihy a příjemcem poplatků týkajících se chovu.

-          ČKA výrazně sníží poplatky související se zahraničními starty koní.

Zapsaly: Zemanová, Jelínková