Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

 

Tato opatření platí pro dostihový den 3.7.2021 v Praze.

Na základě Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví č.j.MZDR 14601/2021-21/MIN/KAN ze dne 25.6. s účinností od 26.6.2021 je možná účast na hromadné akci do počtu 5000 osob, a to pro osoby s certifikátem o:

1/ negativním antigenním testu na Covid-19 provedeném nejdéle 72 h před akcí - v případě povinného testování v zaměstnání lze doložit i potvrzením od zaměstnavatele nebo čestným prohlášením
2/ nebo o negativním RT-PCR testu na Covid-19 provedeném nejdéle 7 dní před akcí

3/ nebo o očkování :

a) v případě použití vakcíny se dvoudávkovým aplikačním schématem min. 22 a max. 90 dní od aplikace první dávky, pokud nebyla aplikována druhá dávka
b) v případě použití vakcíny se dvoudávkovým aplikačním schématem min. 22 dní a max. 9 měsíců od aplikace první dávky, pokud byla aplikována druhá dávka
c) v případě použití vakcíny s jednodávkovým aplikačním schématem min. 14 dní a max. 9 měsíců od aplikace

4/ nebo o pozitivním testu na Covid-19 ne starším 180 dnů a po prodělání onemocnění Covid-19 a ukončení karantény

Všechny osoby nosí po celou dobu akce předepsanou ochranu nosu a úst (respirátor, nanorouška) - výjimku mají jezdci sedící v sulce, maximální počet osob pro akci konanou venku je 5000. Všechny přítomné osoby vyplní Selfreporting-formulář.

 

 

ORGANIZAČNÍ OPATŘENÍ POŘADATELE DOSTIHŮ
ČESKÝ KLUSÁCKÝ SPOLEK – VELKÁ CHUCHLE 2014
 

1.      Klusácké dostihy pořádané Českým klusáckým spolkem se konají podle Klusáckého dostihového řádu a těchto organizačních opatření. Těchto dostihů se mohou zúčastnit koně českého chovu a importovaní koně zaregistrovaní na základě trvalého nebo dočasného exportního certifikátu.

2.      Pořadatel neručí za onemocnění nebo úraz koní, jezdců nebo stájového personálu při dostizích, během pobytu na závodišti nebo při přepravě koní na dostihy a zpět. Pořadatel nenese odpovědnost za škody způsobené koněm či jezdcem. Do prostoru dostihové dráhy je nepovolaným osobám vstup zakázán.

3.      Do dostihů nejsou přijímány přihlášky, ale rovnou oznámení startujících koní (dále jen „OSK“). Minimální počet koní pro zachování dostihu na OSK je 5. Při méně než 5 oznámených koních je dostih zrušen. Dostih je možné rozdělit na dvě oddělení u autostartu při nejméně 14 oznámených koních, u startu z met při nejméně 16 oznámených koních.

4.      V případě, že počet koní oznámených jako startující je vyšší než maximální počet startujících a dostih není rozdělen, přistoupí se k eliminaci podle § 176 a 177 Klusáckého dostihového řádu.

5.      Kůň ohlášený jako startující do zrušeného dostihu nebo eliminovaný může být oznámen jako startující do jiného dostihu téhož dostihového dne, pokud splňuje propozici tohoto dostihu. V případě nízkého počtu koní oznámených jako startující může pořadatel spojit dva dostihy do jednoho dostihu nebo vypsat dostihy s novou propozicí.

6.      V termínu OSK je možné nahlásit koně do kvalifikačního dostihu podle § 153 až 156 Klusáckého dostihového řádu. Kvalifikační dostih se koná, pokud je do něj v termínu OSK nahlášen alespoň jeden kůň, a to na vzdálenost 1670 metrů, pokud přihlašovatel neuvede vzdálenost jinou.

7.      V termínu OSK je možné také nahlásit koně do zkušebního dostihu (probestartu). Zkušební dostih se koná, pokud je do něj v termínu OSK nahlášen alespoň jeden kůň, a to na vzdálenost 1670 metrů, pokud přihlašovatel neuvede vzdálenost jinou.

8.      Zápisné do dostihu je obecně 4 % z ceny dostihu, při 5 koních na startovní listině 5 % z ceny dostihu. Ceny pro vítěze a umístěné koně jsou obecně rozděleny podílem I. – 45 %, II. – 23%, III. – 15%, IV. – 10%, V. - 7%, v dostihu při 5 koních na OSK podílem I. – 45 %, II. – 25 %, III. – 20 % - IV. 10 %.   

9.      OSK se podávají elektronicky na adresu osk-ceklus@seznam.cz. Pořadatel doporučuje přihlašovatelům nastavit si v elektronické poště potvrzení o doručení elektronické zprávy, na žádost bude zaslána stručná odpověď o obdržení OSK. Uzávěrka příjmu OSK je v zásadě vždy v pondělí ve 12:00, pokud není v propozici dostihu uvedeno jinak.

10.  Na OSK přihlašovatel uvede datum a místo konání dostihu, číslo dostihu, jméno koně, celé jméno jezdce včetně titulu amatér nebo žák a dostihové barvy včetně barvy přilby. Přihlašovatel dále u každého koně při prvním oznámení do dostihu pořádaného Českým klusáckým spolkem uvede jeho věk, pohlaví, barvu, jméno otce a matky, jméno stáje a trenéra, zisk a rekord.

11.  Startovní listina se zveřejňuje na www.ceklus.cz nejpozději do 12:00 dne následujícího po uzávěrce příjmu OSK.

12.  Do 12:00 dne předcházejícího konání dostihu je koně možné z veterinárních důvodů nebo bez udání důvodu škrtnout elektronicky na adrese osk-ceklus@seznam.cz.

13.  Úhrada zápisného do dostihů a dostihových poplatků probíhá v hotovosti při dostihovém dnu. Za každého startujícího koně musí být veškeré finanční závazky vůči Českému klusáckému spolku (související s koněm, majitelem dostihové stáje či trenérem) uhrazeny nejpozději 1,5 h před startem prvního dostihu dostihového dne. Pro výběr zápisného a dostihových poplatků je při dostihovém dni vyčleněna doba 2,5 - 1,5 h před startem prvního dostihu dostihového dne. Kůň, za něhož nebudou v termínu hlášení změn v dostihovém programu vyrovnané veškeré finanční závazky vůči Českému klusáckému spolku související s koněm, majitelem dostihové stáje nebo trenérem, bude z dostihů škrtnut a škrtnutí bude klasifikováno jako nezdůvodněné a tím i zpoplatněné.

14.  Výplata dostihových výher probíhá v hotovosti při dostihovém dnu.

15.  Sankce uložené dostihovou komisí při dostihových dnech pořádaných Českým klusáckým spolkem jsou splatné do 14 dnů ode dne jejich uložení, lze je uhradit v hotovosti při dostihovém dnu nebo zaslat na účet č. 7292126001 / 5500. Při neuhrazení sankce do doby splatnosti nebude jezdec, kterému byla sankce uložena, nebo kůň ze startovní listiny trenéra nebo dostihové stáje přihlašovatele, kterému byla sankce uložena, uveden na startovní listině dostihů pořádaných Českým klusáckým spolkem.

16.  Osoba odpovědná za startující koně je povinna nejpozději 1,5 h před startem prvního dostihu dostihového dne nahlásit dostihovému tajemníkovi přítomnost koní na závodišti, změny v dostihovém programu a případnou změnu formy koní. Pokud nedojde k tomuto ohlášení nebo zpoždění příjezdu koní na závodiště nebude telefonicky avizováno (dostihovému tajemníkovi nebo členům dostihové komise), budou koně z dostihů škrtnuti a toto škrtnutí klasifikováno jako nezdůvodněné.

17.  Dostihovému tajemníkovi je možné nejpozději 1,5 h před startem prvního dostihu dostihového dne nahlásit koně do zkušebního dostihu (probestartu), pokud se v daný dostihový den zkušební dostih koná.

18.  Nahřívat koně na dostihové dráze mohou pouze jezdci s platnou jezdeckou licencí. Kromě předepsané výstroje podle § 227 Klusáckého dostihového řádu musí mít jezdci v dostihu i při nahřívání na dostihové dráze také ochrannou vestu odpovídající normě EN 13158 nebo EC 1621-2. Vybavení touto ochrannou vestou bude kontrolovat pověřený člen dostihové komise. 

19.   Vnitřní dvě stopy dostihové dráhy jsou vyhrazené pro rychlou práci, je zakázáno se v nich pohybovat při pomalém nahřívání. Koně při najíždění a vyjíždění z dráhy vždy dávají přednost koním, kteří na dráze pracují. Příprava koní účastnících se dostihového dne je na dráze v průběhu dostihového dne povolena až do stanoveného zvukového signálu - hudební znělky, která oznamuje 1 minutu do nástupu koní na přehlídku před dostihem, resp. 6 minut do startu dostihu. Po tomto signálu koně neúčastnící se bezprostředně následujícího dostihu ihned opustí sektor dráhy. Koně účastnící se tohoto dostihu na pokyn dostihového tajemníka vyjedou na přehlídku před dostihem v protisměru dostihu. Každý jezdec může bezprostředně po přehlídce absolvovat se svým koněm rychlý tréninkový úsek ve směru dostihu nebo pokračovat v nahřívání v protisměru dostihu.

20.  Maximální počet startujících je při autostartu 10 (první řada 5 koní, druhá řada 5 koní) a při startu z met 12 koní (na jedné metě max. 6 koní, a to v první řadě 3 koně a ve druhé řadě také 3 koně), maximální metrážní zatížení je 80 m. Pokud se některý kůň uvedený v dostihovém programu dostihu nezúčastní, posouvají se startovní pozice v rámci jedné řady, a to tak, aby bylo dodrženo vzestupné pořadí podle startovních čísel od první stopy.

21.  Koně startují z následujících pozic:

a)      je-li ve druhé řadě pouze 1 kůň, startuje z libovolné pozice,

b)      jsou-li ve druhé řadě 2 koně, startuje kůň s nižším startovním číslem za číslem 1 nebo 2, kůň s vyšším startovním číslem za číslem 3 nebo 4,

c)       jsou-li ve druhé řadě 3 koně, startuje kůň s nejnižším startovním číslem za číslem 1 nebo 2, kůň s nejvyšším startovním číslem za číslem 4 nebo 5, kůň s prostředním startovním číslem za číslem 3 (popř. za číslem 2 nebo 4, ale to pouze v případě, že tyto pozice nejsou obsazeny),

d)                 jsou-li ve druhé řadě 4 koně, startují vzestupně za čísly 1 až 4,

e)                  je-li ve druhé řadě 5 koní, startují vzestupně za čísly 1 až 5.

22.  Jezdec koně diskvalifikovaného v průběhu dostihu je povinen ihned po vyvěšení čísla svého koně opustit s maximální opatrností startovní pole a poté může dokončit dostih, avšak musí jet s dostatečným odstupem za polem, nesmí nijak omezovat ostatní účastníky dostihu, ani ty koně, kteří bez kontaktu platně pokračují v dostihu.

23.  Po doběhu dostihu jsou všichni jezdci povinni shromáždit se v prostoru cíle, který je jim povoleno opustit až výslovným pokynem dostihového tajemníka „opusťte dráhu“. V této době mohou u dostihového tajemníka podat písemnou formou protest podle § 282 a násl. Klusáckého dostihového řádu na formuláři, který je u něj k dispozici. Všechny ostatní neoficiální stížnosti a komentáře budou postihovány jako nekázeň a nevhodné chování. Dostihový tajemník vydává povolení opustit dráhu, vysílá vítězného koně na dekorování a vydává pokyny jezdci koně vybraného ke kontrole medikace.

24.  Zápis protestu podle § 282 a násl. Klusáckého dostihového řádu, podávaného po doběhu dostihu, diktuje protestující jezdec dostihovému tajemníkovi a podání protestu a souhlas s pozdějším složením kauce stvrzuje svým podpisem. Trenér nebo majitel dostihové stáje mohou podat protest podle § 282 a násl. Klusáckého dostihového řádu po doběhu dostihu členům dostihové komise v místnosti dostihové komise, podání protestu a souhlas s pozdějším složením kauce stvrzují svým podpisem.

25.  Dostihová komise o protestu podaném před dostihovým dnem nebo během dostihového dne rozhodne před schválením výsledku dostihu, kterého se protest týká. Vyhoví-li dostihová komise protestu, kauce se vrací, nevyhoví-li dostihová komise protestu, rozhodne o propadnutí kauce ve prospěch Českého klusáckého spolku nebo o vrácení kauce.

26.  Kauce za protest k dostihové komisi je splatná nejpozději do 2 pracovních dnů od podání protestu na účet č. 7292126001 / 5500. Při neuhrazení kauce nebude jezdec, který podal protest, nebo kůň ze startovní listiny trenéra nebo z dostihové stáje majitele, který podal protest, uveden na startovní listině dostihů pořádaných Českým klusáckým spolkem.

27.  Nejpozději do 30 minut po schválení doběhu posledního dostihu odpovědná osoba vyzvedne průkazy totožnosti startujících koní tam, kde byly odevzdány. Nejpozději do 30 minut po schválení doběhu posledního dostihu odpovědná osoba odevzdává startovní čísla, a to nepoškozená a čistá, tam, kde byly převzaty.

 

METODICKÝ POKYN KE STARTŮM

OBECNĚ:

 • cválání koně na startu není důvodem k prohlášení startu za neplatný, start je neplatný pouze v případě poškození jiného koně
 • zaviní-li jezdec při autostartu nebo letmém startu opakování startu (v okamžiku startu poškodí jiného koně), je sankcionován a startuje při opakovaném startu ze třetí řady; zaviní-li stejný jezdec dvakrát opakování startu, je sankcionován a vyloučen z účasti v dostihu
 • startér je odpovědný za to, že jeho hlasové pokyny a označení jezdce, který zavinil opakování startu, budou slyšitelné pro všechny zúčastněné jezdce
 • neplatnost startu je vyhlášena výraznou signalizací –  několikerým zatroubením klaksonu startovacího auta, současně ji startér oznamuje výraznou signalizací praporkem a při autostartu nebo letmém startu ji asistent startéra signalizací svým praporkem potvrzuje. Při startu z met startovacím zařízením rozhodčí v autě přebírá funkci asistenta startéra, pokud jde o signalizaci neplatného startu praporkem. Startér musí vždy příčinu opakování startu ihned oznámit dostihové komisi a označit případného viníka, kterého je povinen na tuto skutečnost ihned upozornit. Autostart nebo letmý start se opakuje pouze výjimečně v případě zásadního poškození účastníka dostihu.

AUTOSTART:

 • jezdci mají povinnost se na místo startu dostavit v souvislosti se standardními pokyny vydávanými rozhlasem včas (nájezd na start 2180 m - jezdci najíždějí na dostihovou dráhu u mety 1670 m ve směru dostihu, na start 1670 m - jezdci najíždějí na dostihovou dráhu v prostoru cíle ve směru dostihu)
 • jezdci mají povinnost disciplinovaně a včas přijíždět k autu tak, aby v okamžiku startu byli u auta přibližně zároveň, a to zejména jezdci koní startujících z první startovní řady (nebude brán ohled na jediného jezdce, který sám přijede za auto a bude si vynucovat rozjetí auta, nebude brán ohled ani na jezdce, který šel na start pozdě a za auto na rozdíl od ostatních dojet nestihl)
 • přihlašovatel koně, který potřebuje na start "jít zezadu", si musí při OSK požádat o druhou startovní řadu, neboť tento kůň zaostáváním při najíždění své startovní pozice nesmí bránit koni v druhé řadě v zaujetí jeho startovní pozice
 • před výchozí pozicí startovacího auta již musí mít jezdci koní v 1. řadě zaujatou svou správnou startovní pozici, po rozjetí startovacího auta si již nemohou tito jezdci vynucovat možnost zaujmout své místo v první řadě, jsou povinni odstartovat ze třetí řady a budou postiženi sankcí za nezaujetí startovní pozice

START Z MET:

 • při startu z met (1670 m i 2180 m) vstupují koně na pokyn dostihového tajemníka na dráhu za cílem, v protisměru dostihu se odeberou na místo startu, před 1. metou sjíždějí dovnitř oválu dráhy ke svým metám (při startu z met 2180 m sjíždějí koně z dráhy hned za reklamními panely)
 • jezdci zavádějí své koně na povel startéra „krokem na dráhu“ na startovní pozici z otočky - kroužku (z prostoru mimo dráhu), za kuželem umístěným v cca polovině vzdálenosti mezi jednotlivými metami, a to krokem tak, aby zavádějící kůň startoval z místa co nejvíce vně dráhy a ponechal tak dostatek prostoru koním startujícím z téže mety s nižším startovním číslem,
 • na povel startéra otočit jezdci otočí své koně do směru dostihu a na pokyn start odstartují; v případě startu plného počtu koní z jedné mety (6 koní) je nutné, aby jezdci najížděli na metu ve dvou řadách pomalu a pohromadě, aby se všichni koně vešli na dráhu; startér stojí z technických důvodů na schůdkách uvnitř dráhy, aby mohl v okamžiku startu vypnout startovací zařízení; startér používá megafon pro navádění jezdců na dráhu a sám určí okamžik startu
 • důvodem opakování startu je špatné najetí na metu zavádějícím koněm, kdy se již na dráhu nevešli ostatní koně, nebo kdy ostatní koně neměli dostatek prostoru k otočení; (to však neznamená opakování startu tehdy, když zavádějící jezdec najede metu správně a jiný kůň se zbytečně velkým odstupem je ještě mimo dráhu nebo svou startovní pozici)
 • rozhodčí v autě je pověřen sledovat z čelního pohledu správné najíždění koní v první řadě na první metě na startovní pozice a místo (jízdní stopu), ve které se především zavádějící koně otáčí do směru dostihu
 • za zaujetí startovní pozice a správné zavádění na metu je plně odpovědný jezdec a případné nezaujetí startovní pozice či nesprávné zavedení na metu je postihováno.

 

POPLATKY, SANKCE, KAUCE

Poplatky ve prospěch pořadatele dostihů – hradí majitel dostihové stáje

(podléhají zákonné sazbě DPH 21%)

 • škrtnutí koně bez udání důvodu písemně nahlášené nejpozději do 12:00 h dne předcházejícího dni konání dostihu - 200 Kč
 • škrtnutí koně z veterinárních důvodů nahlášené později než do 12:00 h dne předcházejícího dni konání dostihu (doložené písemným potvrzením veterinárního lékaře dodaným pořadateli dostihů nejpozději následující pracovní den po konání dostihu) - 200 Kč
 • škrtnutí koně zdůvodněné z jiných závažných důvodů (posoudí dostihová komise) v den konání dostihů - 500 Kč
 • nezdůvodněné škrtnutí koně později než do 12:00 h dne předcházejícího dni konání dostihu – 1000 Kč
 • uvedení koně na startovní listině kvalifikačního dostihu – 300 Kč
 • uvedení koně na startovní listině zkušebního dostihu (probestartu) – 300 Kč
 • uvedení "x" místo jezdce při OSK nebo neuvedení žádného jezdce - 300 Kč
 • nezdůvodněná nahlášená změna jezdce (za zdůvodněnou se považuje pouze změna ze zdravotních důvodů doložených písemně lékařskou zprávou nejpozději následující pracovní den po konání dostihu) - 1000 Kč
 • nenahlášená změna jezdce 2000 Kč
 • nahlášená změna barev dresu nebo čapky 200 Kč

 

Sankce ve prospěch pořadatele dostihů

(nepodléhají DPH)

1. Sankce jezdci

 • nevhodná či nepovolená výstroj či výzbroj jezdce - 200 Kč až nepřipuštění k dostihu
 • absence povinné ochranné vesty – 500 Kč a nepřipuštění k dostihu
 • nenahlášená změna barev dresu nebo čapky - 300 Kč
 • neúčast na přehlídce - 200 Kč
 • nahřívání koně po časovém limitu - 200 Kč
 • nahřívání koně v rozporu s platnými pravidly - 500 Kč
 • nenahlášená pomoc u startu - 500 Kč
 • první zavinění opakování startu - 300 Kč
 • druhé zavinění opakování startu - 500 Kč + vyloučení z účasti v dostihu
 • nezaujetí startovní pozice, nekázeň na startu  - 300 Kč
 • nebezpečná jízda (omezení, ohrožení, braní cválajícího koně zpět s omezením nebo ohrožením jiných koní, vynucování jízdní stopy apod.) - 500-2000 Kč + až odnětí licence
 • nekázeň (omezení koní při aktivní účasti v dostihu s diskvalifikovaným koněm, neuposlechnutí pokynů rozhodčích, hlasité projevy v dostihu i po doběhu, vulgární či ohrožující gestikulace) - 500-1000 Kč
 • nezaujetí či nedodržení předepsané jízdní stopy - 200-1000 Kč
 • přenechání nedovolené výhody nebo poškození jiného koně - min. 500 Kč + odnětí licence
 • nevyjetí/nedostatečná podpora koně - min. 500 Kč + odnětí licence
 • nevyčkání pokynu k opuštění dráhy v prostoru cíle po doběhu dostihu - 200 Kč
 • pobízení koně bičem drženým v jedné ruce bez oprati - 10 % z ceny dostihu určené vítězi, min. 1000 Kč
 • nadměrné použití biče: více než 3 údery s nápřahem po projetí kolem distančního mezníku - 400 Kč, více než 7 úderů s nápřahem v posledních 500 m dostihu - 600 Kč
 • nesprávné použití biče (nedovolené, zbytečné, nevhodné) - min. 1000 Kč

 

2. Sankce trenérovi

 • nahřívání koně bez čísla nebo s chybným číslem - 200 Kč
 • nevhodná výstroj či výzbroj koně - 500 Kč až nepřipuštění koně k dostihu
 • nahřívání koně na dostihové dráze jezdcem bez platné licence – 500 Kč
 • nepřipravenost koně k dostihu (neovladatelnost aj.) - 500 Kč, event. nařízená opatření (start z druhé řady, kvalifikace apod.)
 • nezdůvodněná a nenahlášená změna formy koně - 500 Kč
 • pozdě odevzdané startovní číslo - 200 Kč
 • neodevzdané startovní číslo - 1000 Kč

 

3. Sankce přihlašovateli

chybné hlášení koně při OSK - 500 Kč

 

Kauce za protest k dostihové komisi – hradí účastník dostihu, který podává protest

2000 Kč

 

 

 

Organizační opatření 2014 ve formátu PDF